خانه زبیکس ایران ۳ ساله شد

۳ سال با سرعت تمام از شروع خانه زبیکس ایران می‌گذرد. خانه‌ای که در راستای ارتقا و انتقال دانش در حوزه سیستم مانیتورینگ شبکه زبیکس به همت تیم سدید‌آفرین، به عنوان نمایندگی رسمی زبیکس در ایران به اجرا درآمد. ما همواره در تلاش هستیم تا این بستر ابزاری در جهت ارتقای حوزه فناوری اطلاعات در کشور باشد.

به همین منظور از شما خواستاریم نظرات خود را در جهت ارتقای کیفی انجمن از طریق ارسال ایمیل به آدرس info@sadidafarin.ir به اطلاع ما برسانید. همچنین با اشتراک‌گذاری خانه زبیکس ایران به توسعه جامعه خانه زبیکس ایران و بهبود در حوزه فناوری در کشور کمک نمایید.