خانه زبیکس ایران 2 ساله شد

قابل تصور نیست که با چنین سرعتی 2 سال از آغاز راه خانه زبیکس ایران گذشت. انجمنی که تلاش داشته و دارد تا بهبودی را در فضای استفاده از سیستم مانیتورینگ شبکه زبیکس در سطح کشور ایجاد نموده و به متخصصین در استفاده مناسب از این سیستم کمک نماید.

امید داریم که توانسته باشیم این هدف را محقق سازیم و امید داریم تا در سال آتی انجمن زبیکس ایران بیش از پیش با کمک شما در جهت ارتقا گام بردارد. در همین راستا خواهشمندیم تا با بیان پیشنهادات خود و دعوت از سایر دوست‌داران زبیکس ما را در راستای بهبود انجمن یاری رسانید.

به امید ارتقا روزافزون خانه زبیکس ایران

1 Likes