عدم برقراری ارتباط کانتینر agent و سرور زبیکس در داکر

سلام ، از yaml فایل official زبیکس در گیت هاب برای راه اندازی زبیکس 4.2 بر روی کانتینر داکر استفاده شده که پس از ران شدن کانتینر ها ارتباط زبیکس سرور با agent های بیرونی برقرار ولی با agent نصب شده بر روی همان سرور (به صورت کانتینر) ارتباط ندارد . در فایل env_agent. پروژه متغییر ZBX_SERVER_HOST با آدرس آی پی 127.0.0.1 و آدرس IP های داخلی کانتینر سرور زبیکس ست شده همچنین در frontend سرور در بخش Configuration —-> Host نیز برای تعریف سرور و آدرس آی پی از هر دو آی پی استفاده شده ولی با این خطا مواجه می شه : "Get value from agent failed: cannot connect to [[172.16.239.3]:10050]: [111] Connection refused"در صورتیکه کانتینر زبیکس سرور و زبیکس agent همدیگه رو میبینن

1 Likes

سلام مجدد ، با تغییر پارامتر ها زیر مشکل حل شد:

.env_agent

ZBX_HOSTNAME=


to

ZBX_HOSTNAME=Zabbix server

.env_web

PHP_TZ=Europe/Riga


to

PHP_TZ=Asia/Tehran

Host Agent Interface setting

127.0.0.1 IP Address

to

zabbix-agent DNS

2 Likes