خرید یک gsm مودم خوب برای کار با zabbix در Centos


#1

یک مودم خوب برای کار در Centos کسی سراغ داره؟؟؟